ژانویه 26, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاریخی فقه و فقهای امامیه از قرن اول تا دوازدهم ۹۴

۴-۳-۹- محقق حلی ۹۵
۴-۳-۹-۱-آثار محقق حلی ۹۷
۴-۳-۹-۲- ملاقات خواجه نصیرالدین طوسی با محقق حلی ۹۸
۴-۳-۱۰- علامه حلی ۹۸
۴-۴- برخی از دیدگاههای خاص علامه در فقه ۱۰۵
۴-۴-۱- فخرالمحققین ۱۰۵
۴-۴-۱-۱- استعداد و نبوغ فـخـرالـمـحـقـقین ۱۰۶
۴-۴-۲- شهید اول ۱۰۹
۴-۴-۲-۱- آثار شهید اول در فقه ۱۱۱
۴-۴-۲-۲- اساتید شهید اول ۱۱۲
۴-۴-۲-۳- شاگردان شهید اول ۱۱۳
 
۵-۱- بررسی اندیشه و آراء فقهای قرن نهم تا دوازدهم ۱۱۵
۵-۱-۱- فاضل مقداد ۱۱۵
۵-۱-۱-۱- بررسی آثار فاضل مقداد ۱۱۶
۵-۱-۲- احمد بن فهد الحلی ۱۱۷
۵-۱-۲-۱- آثار احمد ابن فهد حلی ۱۱۷
۵-۱-۲-۲- شاگردان ابن فهد حلی ۱۱۸
۵-۱-۳- شیخ علی بن هلال جزایری ۱۱۹
۵-۱-۴- محقق کرکی ۱۲۰
۵-۱-۴-۱-آثار علامه کرکی ۱۲۰
۵-۱-۵- شهید ثانی ۱۲۱
۵-۱-۵-۱- آثار شهید ثانی ۱۲۲
۵-۱-۵-۲- رسائل شهید ثانی ۱۲۳
۵-۱-۶- مقدس اردبیلی ۱۲۴
۵-۱-۶-۱-آثار علامه اردبیلی ۱۲۴
۵-۱-۷- شیخ بهاء الدین عاملی ۱۲۵
۵-۱-۷-۱- تألیفات بهاء الدین عاملی ۱۲۵
۵-۱-۷-۲- شاگردان شیخ بهائی ۱۲۶
۵-۱-۸- محقق سبزواری ۱۲۶
۵-۱-۸-۱-آثار محقّق سبزواری ۱۲۷
۵-۲- نتیجه گیری نهایی ۱۲۸
منابع و مآخذ ۱۳۰
چکیده انگلیسی ۱۳۵
چکیده
بررسی تاریخی آغاز فقه در مذهب تشیع و نیز سیر تعالی و گسترش آن در ادوار بعدی خود، نمایانگر ظهور و بروز فقهای بسیار ارزشمند در عرصه علوم دینی است که با تألیف کتب و رسالات متعدد ضمن روشن کردن مسیر برای فقها و محققین بعدی، توانسته اند به تبیین و تصریح ابهامات مسائل دینی و اسلامی‌بپردازند. بنابراین بررسی این سیر تاریخی می‌تواند به منظور شناسایی کلیۀ فقها و اندیشمندان و نیز رسالات و تألیفات آنان ارزشمند باشد. در این پژوهش به بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم (ابن بابویه تا وحید بهبهانی) می‌پردازیم. بررسی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رشد و بالندگی فقه سیاسی و دینی شیعه بخصوص در قرن سوم و چهارم و نیز هفتم و هشتم بسیار بیشتر از سایر ادوار بوده و پیدایش فقهای گرانقدر و تأسیس مراکز دینی و نیز تعدد تألیف کتب و رسالات فقهی، خود شاهدی بر این مدعا می‌باشد. هدف از رسالۀ حاضر بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از فرن اول تا دوازدهم هجری است، لذا سعی می‌شود تحولات و تطورات فقه شیعه بررسی شده تا نقش فقیهان در این روند فکری و جایگاه و منزلت آنان در میان جامعه نشان داده شود. تحقیق حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول ابتدا کلیات تحقیق و تعاریف اصطلاحات فقهی و نیز اداور فقه شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری و نیز امتیازات و فقهای هر عصر مطرح شده است؛ در بخش دوم نیز تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری بهمراه آثار و ابداعاتشان طرح شده است؛ در این بخش ابتدا به بررسی شخصیت هر کدام از فقها و شرح زندگی آنها پرداخته شده است، سپس به گفتار دانشمندان و سایر فقها در مورد آن فقیه اشاره می‌شود. بعد از معرفی اساتید و شاگردان این فقها، آثار و تألیفات آنان نیز بیان می‌شود.
کلید واژگان: فقه، تاریخ فقه و فقها، ادوار فقه، فقه شیعه.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه:
اسلام به عنوان کاملترین و برگزیده ترین ادیان الهی از بدو نزول قرآن بر حضرت محمد(ص) تا کنون به عنوان سر منشاء راهبرد ها و رهیافت های مسلمانان و حکومت های اسلامی‌مطرح بوده و با توجه به جهان شمولی برنامه های خود، طریقت صحیح و متعالی را برای ابناء بشر به همراه داشته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.