ژانویه 26, 2021

دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان …

با توجه به نتایج آزمون Fلیمر و P-Value آن (۰۰۶۶/۰)، فرضیه  که مبتنی بر رد تابلویی بودن داده های تحقیق است در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و بیان‌گر این است که می‏توان از روش داده‌های پانل استفاده نمود. هم‌چنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و P-Value آن (۰۲۶/۰) که بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد، فرضیه  که مبنی بر انتخاب اثرات تصادفی است، در سطح اطمینان ۹۵% رد نشده ، لذا لازم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود.
برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک لازم است است علاوه بر بررسی عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل وارد شده در مدل، آزمون‏هایی در ارتباط با نرمال بودن باقیماندها، همسانی واریانس‌ها، استقلال باقیمانده‌ها و عدم وجود خطای تصریح مدل (خطی بودن مدل) نیز انجام شود. برای آزمون نرمال بودن جملات خطا از آزمون‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. یکی از این آزمون‏ها، آزمون جارکیو- برا می‌باشد که در این تحقیق نیز از این آزمون استفاده شده است. نتایج آزمون جارکیو- برا حاکی از این است که باقیمانده‌های حاصل از برآورد مدل تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% از توزیع نرمال برخوردار هستند، به‌طوری که احتمال مربوط به این آزمون (۳۳۹۴/۰) بزرگ‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد. یکی دیگر از مفروضات آماری رگرسیون کلاسیک همسانی واریانس باقیمانده‌ها می‌باشد. در صورتی که واریانس‌ها ناهمسان باشند برآورد کننده خطی نااریب نبوده و کم‌ترین واریانس را نخواهد داشت. در این مطالعه برای بررسی همسانی واریانس‌ها از آزمون برش پاگان استفاده شده است. با توجه به سطح اهمیت این آزمون که کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۹۷/۰)، فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و می‌توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس می‌باشد. در این مطالعه برای رفع این مشکل در برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. هم‌چنین در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیمانده‏ها که یکی از مفروضات تجزیه و تحلیل و تحلیل رگرسیون می‌باشد و خود همبستگی نامیده شده است، از آزمون دوربین واتسون (D-W) استفاده شده است. با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل مقدار آماره دوربین واتسون برابر با ۲۹/۲ بوده و از آن‌جایی که مابین ۵/۱ و ۵/۲ می‌باشد می‌توان نتیجه گرفت باقیمانده‏ها مستقل از هم می‌باشند. علاوه بر این، برای آزمون این‌که مدل دارای رابطه خطی است و این‌که آیا مدل مورد‌نظر تحقیق از نظر رابطه خطی بودن و یا غیر خطی بودن درست تبیین شده است یا خیر، از آزمون رمزی استفاده گردیده است. با توجه به این که سطح اهمیت آزمون رمزی (۷۸۴۵/۰) بزرگ‌تر از ۰۵/۰ می‏باشد، بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل دارای خطای تصریح نمی‌باشد. خلاصه نتایج آزمون‏های فوق در جدول ۴-۱۱ ارائه شده است.
جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری

آماره Jarque-Bera آماره Breusch-Pagan آماره Durbin-Watson آماره Ramsey
احتمال احتمال D احتمال
۴۶۷۲/۱ ۳۳۹۴/۰ ۳۵۹۱۳۰/۰ ۹۶۹۷/۰ ۲۹/۲ ۲۴۲۷/۰ ۷۸۴۵/۰

با توجه به نتایج حاصل از آزمون‌های F لیمر و هاسمن و هم‌چنین نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کلاسیک، تحقیق با استفاده از روش داده‌های پانل و به ‌صورت اثرات ثابت برآورد می‏شود. نتایج برآورد مدل در جدول ۴-۱۲ ارائه شده است. برآورد شده مدل با استفاده از نرم‏افزار ۷ Eviews به این صورت خواهد بود:
جدول ۴-۱۲ نتایج تحقیق با استفاده از روش GLS

متغیر ضریب
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.