ژانویه 26, 2021

بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان …

نسبت بدهی

۰٫۷۸۵۴۷۳-

۶٫۱۷۵۹۲۴-

۰٫۰۰۰۰

بازده دارایی ها

۰٫۷۴۱۸۵۶

۲٫۲۷۴۵۶

۰٫۰۱۴۲

۱٫۸۹۵۳۰۴

آماره دوربین- واتسون

۰٫۷۸۲۲۷۱

ضریب تعیین ()

۱۰٫۰۶۰۰۱
۰۰۰/۰

آماره
معناداری آماره

۰٫۷۰۴۵۱۰

تعدیل شده

ضریب تعیین، مناسب بودن خط رگرسیون برازش شده بر اساس مجموعه ای از داده‌ها را مورد بررسی قرار میدهد. هر چه مقدار این ضریب بالاتر باشد نشان دهنده این مطلب است که متغیرهای مستقل توان بیشتری در تبیین رفتار متغیر وابسته دارند. همانطور که در جدول (۴-۴) نشان داده شده است مقدار ضریب تعیین، در نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی برابر با ۶۵/۰ = R2 میباشد. مقدار ضریب تعیین برآورد شده ، گویای این مطلب است که حدود ۶۵% رفتار متغیر وابسته اول توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود؛ که این امر بیانگر ارتباط نسبتاً بالای متغیرهای مستقل با متغیر وابسته میباشد. آماره دوربین واتسون نیز حاکی از عدم وجود خودهمبستگی در الگو می باشد. متغیرهای مستقل در الگو عبارتند از:
اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد) که تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته یعنی اشتغال دارد، تورم نیز تاثیر منفی و معناداری بر متغیر اشتغال دارد، رشد اقتصادی همچنان که در جدول مشاهده می شود تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر اشتغال دارد ، نرخ بهره بر متغیر وابسته (اشتغال) تاثیر منفی و معنادار دارد، میزان سپرده ها تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر اشتغال دارد ، نسبت بدهی بر متغیر اشتغال تاثیر منفی و معنادار دارد و نیز بازده داراییها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائیهای بانک به دست میآید بر متغیر اشتغال تاثیر مثبت و معناداری دارد.
آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها
یکی از فروض کلاسیک مدلهای رگرسیونی، همسانی واریانس باقی ماندهها است که از فرضیههای اساسی هر رابطه محسوب می شود. همانگونه که در فصل سوم نیز اشاره شد برای بررسی فرض ناهمسانی واریانس در این پژوهش، از آزمونARCH- LM استفاده میشود. نتایج آزمون فرض عدم ناهمسانی واریانس در پیوست ارائه شده است اما خلاصه آزمون فوق برای روابط این پژوهش در جدول زیر ارائه شده است:
همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد فرضیه صفر و فرض مقابل آن در این آزمون به صورت زیر تعریف میشود:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.