پژوهش – 
بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان  …

پژوهش – بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان …

ضریب تعیین، مناسب بودن خط رگرسیون برازش شده بر اساس مجموعه ای از داده‌ها را مورد بررسی قرار میدهد. هر چه مقدار این ضریب بالاتر باشد نشان دهنده این مطلب است که متغیرهای مستقل توان بیشتری در تبیین رفتار متغیر وابسته دارند. همانطور که در جدول (۴-۴) نشان داده شده است مقدار ضریب تعیین، در نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی برابر با ۶۵/۰ = R2 میباشد. مقدار ضریب تعیین برآورد شده ، گویای این مطلب است که حدود ۶۵% رفتار متغیر وابسته اول توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود؛ که این امر بیانگر ارتباط نسبتاً بالای متغیرهای مستقل با متغیر وابسته میباشد. آماره دوربین واتسون نیز حاکی از عدم وجود خودهمبستگی در الگو می باشد. متغیرهای مستقل در الگو عبارتند از:
اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد) که به میزان ۰٫۲۹۹۵۹۰ تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته یعنی اشتغال دارد، تورم نیز به میزان ۱٫۶۱۳۳۷۸ تاثیر منفی و معناداری بر متغیر اشتغال دارد، رشد اقتصادی همچنان که در جدول مشاهده می شود به میزان ۰٫۲۳۷۴۶۴ تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر اشتغال دارد ، نرخ بهره بر متغیر وابسته (اشتغال) به میزان -۰٫۹۹۴۵۵۹ تاثیر منفی و معنادار دارد، میزان سپرده ها به میزان ۰٫۱۷۶۸۶۲ تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر اشتغال دارد ، نسبت بدهی بر متغیر اشتغال به میزان ۰٫۰۴۵۶۰۶- تاثیر منفی و معنادار دارد و نیز بازده داراییها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائیهای بانک به دست میآید، بر متغیر اشتغال به میزان ۰٫۵۴۸۲۱ تاثیر مثبت و معناداری دارد.
آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها
یکی از فروض کلاسیک مدلهای رگرسیونی، همسانی واریانس باقی ماندهها است که از فرضیههای اساسی هر رابطه محسوب می شود. همانگونه که در فصل سوم نیز اشاره شد برای بررسی فرض ناهمسانی واریانس در این پژوهش، از آزمونARCH- LM استفاده میشود. نتایج آزمون فرض عدم ناهمسانی واریانس در پیوست ارائه شده است اما خلاصه آزمون فوق برای روابط این پژوهش در جدول زیر ارائه شده است:
همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد فرضیه صفر و فرض مقابل آن در این آزمون به صورت زیر تعریف میشود:
H: واریانس مقادیر خطا همسان هستند
H1: واریانس مقادیر خطا همسان نیستند
جدول (۴-۵): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقی مانده ها

مطلب دیگر :  پژوهش - بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- ...

فرض صفر و مقابل آماره F آماره Obs*R-squared p-value نتیجه آزمون
: همسانی واریانسHo ۳۸/۱ ۷۵/۳ ۱۵/۰ قبول فرض صفر(همسانی واریانس)
: ناهمسانی واریانسH1

منبع: یافته های تحقیق
در این آزمون فرض صفر بیانگر وجود همسانی واریانس است و با توجه به جدول۴-۵ و مقدارp-value بدست آمده از آزمونARCH- LM برای رابطه برآورد شده ۱۵/۰ میباشد که عدد حاصله، از سطح معنی داری ۰۵/۰بیشتر استp-value≥۰٫۰۵))، در نتیجه فرض صفر (وجود همسانی واریانس) پذیرفته میشود و نشان میدهد ناهمسانی واریانس وجود ندارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Share