ژانویه 19, 2021

تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان …

ضریب تعیین ()

۲۷٫۷۰۴۱۰
۰۰۰/۰

آماره
معناداری آماره

۰٫۸۷۵۴۲۷

تعدیل شده

ضریب تعیین، مناسب بودن خط رگرسیون برازش شده بر اساس مجموعه ای از داده‌ها را مورد بررسی قرار میدهد. هر چه مقدار این ضریب بالاتر باشد نشان دهنده این مطلب است که متغیرهای مستقل توان بیشتری در تبیین رفتار متغیر وابسته دارند. همانطور که در جدول (۴-۱) نشان داده شده است مقدار ضریب تعیین، در نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی برابر با ۹۰/۰ = R2 میباشد. مقدار ضریب تعیین برآورد شده ، گویای این مطلب است که حدود ۹۲% رفتار متغیر وابسته اول توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود؛ که این امر بیانگر ارتباط نسبتاً بالای متغیرهای مستقل با متغیر وابسته میباشد. آماره دوربین واتسون نیز حاکی از عدم وجود خودهمبستگی در الگو می باشد. متغیرهای مستقل در الگو عبارتند از:
اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد) که به میزان ۰٫۴۶۹۹۱۹ تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته یعنی اشتغال دارد، تورم نیز به میزان ۱٫۱۱۵۱۶۱ تاثیر منفی و معناداری بر متغیر اشتغال دارد، رشد اقتصادی همچنان که در جدول مشاهده می شود به میزان ۰٫۴۳۷۴۹۷ تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر اشتغال دارد ، نرخ بهره بر متغیر وابسته (اشتغال) به میزان -۰٫۷۰۰۹۲۵ تاثیر منفی و معنادار دارد، میزان سپرده ها به میزان ۰٫۳۸۱۱۸۲ تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر اشتغال دارد، نسبت بدهی بر متغیر اشتغال به میزان ۰٫۰۳۹۶۵۶- تاثیر منفی و معنادار دارد و نیز بازده داراییها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائیهای بانک به دست میآید، به میزان ۰٫۲۳۲۸۶۲ بر متغیر اشتغال تاثیر مثبت و معناداری دارد.
اعتبارات خرد سبب افزایش سرمایه گذاری شده و به تبع آن اشتغال افزایش می یابد و تورم با توجه به اینکه فضای کسب و کار ناامن کرده و سرمایه گذاران رغبتشان برای سرمایه گذاری کاهش می یابد و از این رو تاثیر تورم بر اشتغال منفی شده است. افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه برا ی گیرندگان وام شده و از این رو میزان دریافت وام و به تبع آن سرمایه گذاری کاهش می یابد و همین امر سبب می شود که اشتغال زایی کاهش یابد. افزایش سپرده ها باعث می شود که بانک ها میزان پرداخت ها و وام هایشان افزایش پیدا کند و از این طریق سبب افزایش سرمایه گذاری شده و درنهایت به افزایش اشتغال منجر می شود. هر چه میزان بدهی ها افزایش یابد بر میزان سرمایه گذاری تاثیر منفی داشته و اشتغال نیز به موازات آن کاهش می یابد. و در نهایت هرچه بازده دارایی ها افزایش یابد می تواند بر سرمایه گذاری تاثیر مثبت بگذارد و افزایش سرمایه گذاری می تواند منجر به افزایش اشتغال شود.
آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها
یکی از فروض کلاسیک مدلهای رگرسیونی، همسانی واریانس باقی ماندهها است که از فرضیههای اساسی هر رابطه محسوب می شود. همانگونه که در فصل سوم نیز اشاره شد برای بررسی فرض ناهمسانی واریانس در این پژوهش، از آزمونARCH- LM استفاده میشود. نتایج آزمون فرض عدم ناهمسانی واریانس در پیوست ارائه شده است اما خلاصه آزمون فوق برای روابط این پژوهش در جدول زیر ارائه شده است:
همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد فرضیه صفر و فرض مقابل آن در این آزمون به صورت زیر تعریف میشود:
H0: واریانس مقادیر خطا همسان هستند
H1: واریانس مقادیر خطا همسان نیستند
جدول (۴-۲): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقی مانده ها

فرض صفر و مقابل آماره F آماره Obs*R-squared p-value نتیجه آزمون
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.