ژانویه 26, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در …

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به ‌منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری نقش به ‌سزایی در استنتاج‌ها و تعمیم به عهده دارند. در این فصل با استفاده از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل شعب مختلف بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان در دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۹۰ برای روش داده های مقطعی و طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ برای روش داده های تابلویی، فرضیه‏های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده‌های مقطعی می‏باشد که با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای ۷ Eviews انجام خواهد شد. در ادامه ابتدا بر اساس طبقه‏بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه‌های تحقیق، به گزارش آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می‌شود.
 
الگوی تحقیق
دراین مطالعه سعی شده است درچارچوب الگوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شود میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی استان سیستان و بلوچستان در شعب بانک ملت در استان به چه میزان است؟
در این مطالعه اشتغال استان متغیر وابسته می باشد.
اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، میزان سپرده ها، نسبت بدهی، به عنوان متغیرهای مستقل
و نیز بازده داراییها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائیهای بانک به دست میآید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است.
مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:
Y= α+ β۱X1۲X2۳X3+ β۴X4+ β۵X5+ β۶X6+ β۷X7+
روش تحقیق توصیفی تحلیلی و استفاده از مدل اقتصادسنجی و با استفاده از داده های مقطعی در شعب بانک ملت استان سیستان بلوچستان در سال های ۱۳۹۰ تا ۹۲ و به صورت مقایسه ای و در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ به صورت روش داده های تابلویی می باشد.
داده های درون سازمانی مختص شعب بانک می باشد و اعداد هر شعبه با یکدیگرمتفاوت می باشد، که عبارتند از: اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، میزان سپرده ها، نسبت بدهی، ساختار بانک.
داده های برون سازمانی که شامل متغیرهای کلان اقتصادی می باشند عبارت اند از: تورم، رشد اقتصادی.
لازم به ذکر است به دلیل ثابت بودن داده هایی از جمله تورم و رشد اقتصادی در روش مقطعی با مشکل همخطی مواجه می شد که بر این اساس داده های کلان اقتصادی در درجه شعبه ضرب گردید و با این روش مشکل همخطی برطرف گردید. اما به دلیل اطمینان بیشتر از نتایج حاصل از تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر اشتغال، علاوه بر روش داده های مقطعی، روش داده های تابلویی نیز به منظور استفاده از متغیرهای کلان به صورت خود متغیر (نه حالت ضربی آن) بکار گرفته شده است.
 
برآورد الگو
برآورد الگو به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۰
در تخمین به روش مقطعی داده ها برای یک سال خاص و تعدادی شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان برآورد شده است. داده ها به صورت مقطعی و برای سال ۹۰ برآورد شده است.
خلاصه نتایج برآورد رگرسیون مقطعی مربوط به فرضیه در جدول (۴-۱) ارائه شده است.
جدول ۴-۱ : نتایج برآورد رگرسیون مقطعی

متغیر ضریب آماره t ضریب معناداری
عرض از مبدا ۳۴٫۸۷۱۹۶ ۴٫۸۷۶۵۰۱ ۰٫۰۰۰۲
اعتبارات خرد ۰٫۴۶۹۹۱۹ ۱٫۸۲۸۹۸۴ ۰٫۰۸۸۸
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.