ژانویه 26, 2021

پژوهش – بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان سیستان و …

زهک

چهارراه رسولی

خدمات درمانی

ترمینال

شهید مزاری

میرجاوه

منبع: ترازنامه های شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان
 
مدل پژوهش و متغیر های تحقیق
دراین مطالعه سعی شده است درچارچوب الگوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شود میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی استان سیستان و بلوچستان در شعب بانک ملت در استان به چه میزان است؟
در این مطالعه اشتغال استان متغیر وابسته می باشد. در این تحقیق از دو دسته داده های درون سازمانی و برون سازمانی استفاده شده است که داده های درون سازمانی مختص شعب بانک می باشد و اعداد هر شعبه با یکدیگرمتفاوت می باشد، که عبارتند از: اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، میزان سپرده ها، نسبت بدهی، ساختار بانک.
داده های برون سازمانی که شامل متغیرهای کلان اقتصادی می باشند عبارت اند از: تورم، رشد اقتصادی.
لازم به ذکر است به دلیل ثابت بودن داده هایی از جمله تورم و رشد اقتصادی در روش مقطعی با مشکل همخطی مواجه می شد که بر این اساس داده های کلان اقتصادی در درجه شعبه ضرب گردید و با این روش مشکل همخطی برطرف گردید. اما به دلیل اطمینان بیشتر از نتایج حاصل از تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر اشتغال، علاوه بر روش داده های مقطعی، روش داده های تابلویی نیز به منظور استفاده از متغیرهای کلان به صورت خود متغیر (نه حالت ضربی آن) بکار گرفته شده است.
اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، میزان سپرده ها، نسبت بدهی، به عنوان متغیرهای مستقل
و نیز بازده داراییها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائیهای بانک به دست میآید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است.
الگوی این تحقیق برگرفته از مقاله مامون[۷۷] (۲۰۱۱) است که طی این مقاله به بررسی تجزیه و تحلیل اعتبارات خرد بر اشتغال در کشور مالزی می پردازد. بدین منظور وی از رهیافت رگرسیون گام به گام و داده های دوره زمانی ۲۰۱۰-۱۹۷۰ برای کشور مالزی بهره گیری نموده است. یافته های اصلی این مطالعه نشان می دهد که اعتبارات خرد موجب افزایش اشتغال برای خانوارها شده است. و لذا در این تحقیق از الگوی زیر به بررسی تاثیر اعتبارات خرد بر اشتغال در شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است.
مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:
Y= α+ β۱X1۲X2۳X3+ β۴X4+ β۵X5+ β۶X6+ β۷X7+
که در آن:
Y: اشتغال
X1: اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)،
X2: تورم
X3: رشد اقتصادی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.