ژانویه 24, 2021

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در …

طیبی، ساطعی و صمیمی (۱۳۸۹) در مطالعه ای با عنوان “تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران”، به بررسی آثار ناشی از تخصیص تسهیلات بانکی کشور به بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و اندازه گیری روند اشتغال زایی در آن ها در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۲ پرداخته اند. در همین خصوص، با معرفی و فروموله سازی شاخص های اشتغال زایی خالص در قالب ایجاد شغل و تخریب شغل، میزان اشغال زایی خالص تسهیلات بانکی در بخش های اقتصادی کشور محاسبه شده است. نتایج بدست آمده گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغال زایی در بخش های اقتصادی به ویژه خدمات بوده است.
حسینی و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله خود با عنوان “ارزیابی اثر هزینه های مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران” با هدف ارزیابی اثر هزینه های مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار های رسمی اعتبارات داده های مورد استفاده در این مطالعه را از طریق نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی دومرحل های از یک نمونه شامل ۴۵۹ نفر از روستاییان چهار استان خراسان، مازندران، آذربایجان شرقی و لرستان در سال ۱۳۸۴ جمع آوری نمودهاند. پس از بررسی توصیفی نمونه، با استفاده از الگوی اقتصادسنجی لوجیت آثار عوامل مؤثر، به خصوص اثر هزینه های مبادله، بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات براورد و بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان داد که نزدیکی به مراکز اعطای اعتبارات، اطلاع افراد از سیستم بانکی و مراکز اعتباری و همچنین عضویت در صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیها، به عنوان شاخصی از هزین ههای مبادله، احتمال دسترسی افراد به بازار رسمی اعتبارات را افزایش میدهد. نتایج نهایی مبین آن است که هزینه مبادله، به عنوان یک عامل مهم محدودکننده در دسترسی روستاییان به بازار رسمی اعتبارات، باید مورد توجه قرار گیرد.
ورمزیاری و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان ” تحلیل عوامل مؤثر بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی کشاورزی (مورد: شهرستان خوی)” بیان می کنند که با وجود اینکه اعتبارات رسمی کشاورزی نقش عمده ای در تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشاورزی می توانندایفا کنند، ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از وام های کشاورزی، دچار مخاطرات اخلاقی گردیده اند این پژوهش ، براساس الگوی نظری ترکیبی پژوهشگر ، در پی بررسی نحوه هزینه کرد وام های کشاورزی و عوامل مؤثر بر هدایت صحیح آنهاست . نمونه تحقیق ۱۲۰ نفر از بین جامعه آماری ۴۵۹۲ نفر شامل کشاورزان شهرستان خوی که در بین سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۶ حداقل یک بار وام کشاورزی دریافت کرده اند، با استفاده از روش طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. یافته های مطالعه نشان داد، تنها ۳۷/۸ درصد از کشاورزان مورد مطالعه، وام دریافتی را به طور کامل در مسیر کشاورزی هدایت کرده اند و ۱۸/۴درصد از آنان کاملاً دچار انحراف گردیده و بقیه وام ها نیز تا حدودی در این زمینه دچار انحراف شده اند. طبق یافته ها، زمین زیرکشت ۹۱ درصد از کشاورزان، ۲ هکتار و کمتر بوده است که نشا ن دهنده خردی شدید اراضی و فراهم نبودن زمینه لازم برای به کارگیری سرمایه است . همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که متغیرهای مبلغ وام – پرداختی، تعداد دفعات نظارت کارشناسان بانک بر نحوه مصرف وام و سطح مالکیت اجرایی در سال زراعی۱۳۸۵ – ۱۳۸۶در مجموع ۶۰درصداز تغییرات متغیر وابسته میزان مصرف وام های کشاورزی در فعالیت های کشاورزی را تبیین کرده اند.
حسینی و همکاران (۱۳۸۸) در مقاله خود با عنوان ” بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران ” به ارزیابی هزینه های مبادله ی تسهیلات بانک کشاورزی می پردازند. هزینه های مبادله بالا به عنوان یکی از عواملی که سبب محدودیت خانوارهای روستائی در دسترسی به اعتبارات در کشورهای در حال توسعه میشود، عنوان شده است. داده های مورد استفاده از بانک کشاورزی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای در سال ۱۳۸۳-۱۳۸۴ جمع آوری گردیده است . در این مطالعه ضمن برآورد و – محاسبه ی هزینه های مبادله در دو بخش تسهیلات گیری و تسهیلات دهی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله ی استفاده ی کشاورزان از تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان دهنده اهمیت هزینه مبادله در جریان تسهیلات گیری و تسهیلات دهی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متوسط هزینه ی مبادله ی دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی برابر ۹۱۵۵۱۰ ریال می باشد . نرخ هزینه ی مبادله ی بر حسب نرخ سود تسهیلات برابر۲/ ۶۸ برآورد شده است. میانگین هزینه های مبادله اعطای تسهیلات برای بانک کشاورزی ۳/۴ درصد کل هزینه های اعطای تسهیلات محاسبه شده است .نتایج برآورد الگوهای اقتصادسنجی نشان دهنده اهمیت اندازه اعتبارات ، تجربه ، سطح تحصیلات و آگاهی دریافت کنندگان تسهیلات بر میزان هزینه های مبادله دسترسی به اعتبارات می باشد.
حسینی و خالدی(۱۳۸۷) در مقاله خود تحت عنوان ” نقش تعاونی های روستایی در کاهش هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات” نخست اجزای هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات قرض الحسنه به تفکیک موسسه های وام دهنده برآورد و بررسی شده است.داده های استفاده شده از طریق مصاحبه و تکمیل ۴۸۰ پرسشنامه در سال ۱۳۸۴ و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای جمع وری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تعاونی های روستایی می توانند نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات داشته باشند و دسترسی کشاورزان به تسهیلات را آسان کنند.
طباطبایی یزدی و مافی (۱۳۸۶) در مطالعه ای توصیفی با عنوان “نظام اعتبارات خرد راهکار عملی توانمند سازی دهک های پایین درآمدی در پذیرش سهام عدالت”، بیان کرده اند که بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای میزان برخورداری همه آحاد جامعه از مواهب زندگی و درآمد، هدف نهایی توسعه است. توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و محروم در زمینه اجتماعی و اقتصادی پیش زمینه توسعه است. سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اختصاص درصدی از سهام شرکتها و « ج» اجرایی نمودن بند گامی در جهت کاهش تصدی گری « سهام عدالت » بنگاه های دولتی به دو دهک درآمدی پایین تحت عنوان دولت و توزیع عادلانه سهام بین اقشار مختلف مردم است به عبارت دیگر خصوصی سازی با هدف پاسخگویی به مشکلات و توزیع درآمد بین مردم است. آنچه موجب نگرانی است واگذاری این سهام با سرعت و بدون ساختار اجرایی مناسب و بدون توانمندسازی اقشار محروم جامعه است؛ زیرا عدم توانمندی دهکهای پایین درآمدی در نظارت بر مدیران شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین عدم توانمندی آنها در عهده دار شدن مدیریت این شرکتها مانع از حضور فعال در مجامع و دفاع از حقوق سهامداران میگردد. در این مقاله ضمن معرفی اعتبارات خرد به بررسی خصوصی سازی، سهام عدالت و مشارکت مردم با تکیه بر اهداف واگذاری سهام جهت پایداری و اجرای مناسب آن پیشنهاداتی ارائه شده است.
رکن الدین افتخاری، عینالی و قیداری، (۱۳۸۵) در مطالعه ای توصیفی با عنوان “ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی: مطالعه موردی تعاونی های خودجوش روستایی شهرستان خدابنده”، بیان می کنند که در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، اعطای اعتبارات خرد است. این امر به ویژه پس از این که تصمیم گیران برنامه ریزی کشاورزی به نتایج منفی برنامه های اعتباری نظارت شده مستقیم پی بردند، بیشتر ملموس گردید. لذا شیوه پرداخت اعتبارات به کشاورزان از شکل دولتی کلان به اعتبارات خرد تغییر یافت که در جریان این تغییر، مؤسسات اعتباری غیر دولتی در محلی مورد توجه واقع شدند. در این زمینه، تعاونی های خودجوش محلی، به علت ارتباط نسبی اعضا، و اعتماد ناشی از آن، روش مطمئنی است برای ساماندهی پس اندازهای پراکنده اعضا، دریافت و تخصیص آن به توسعه فعالیت های کشاورزی از طریق فعالیت های گروهی و منافع مشترک.
یافته های مطالعه ای که رشیدی و منصوری ( ۱۳۸۴ ) در قالب طرح پژوهشی مؤسسه بین المللی توسعه خدمات مالی خرد روستا، در روستاهای مناطق محروم استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان انجام دادند، حاکی از آن است که از نظر نحوه مصرف وام به وسیله روستاییان، ۷۴ درصد وا مهای دریافتی از بانک کشاورزی صرف امور تولیدی و کشاورزی گردیده و بقیه در جهت خرید مسکن و سایر نیازهای زندگی مصرف شده است . این در حالی است که وام های دریافتی از سایر بانک ها، عمدتاً در جهت خرید مسکن و تأمین معاش و صرف شده و کمتر به سمت کشاورزی و دام داری سوق یافته است.
در همین زمینه، باقری و نجفی (۱۳۸۴ )، یکی از موارد هزینه کرد وام های جاری دریافتی از بانک کشاورزی را تخصیص آن به مصارف روزمره زندگی و مخارج خانوار ذکر کرده اند.
بخشوده و سلامی (۱۳۸۴) نیز در مطالعه خود ضمن تشریح چگونگی توزیع اعتبارات بانک کشاورزی در سال های اخیرکوشش کرده اند تا تأثیر اعتبارات تکلیفی این بانک بر روی کاهش فقر را بررسی کنند. بدین منظور داده های مربوط به تبصره های مرتبط با ایجاد اشتغال و فقرزدایی به تفکیک استان های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و برای هر یک از مراکز دریافت کننده این گونه اعتبارات شاخص فقر محاسبه و سطح فقر آن تعیین شده است. با تعیین فقر نسبی سرانه در مناطق روستایی استان های کشور و مقایسه آن با اعتبارات تخصیص یافته از سوی بانک در استان های مختلف ارتباط این دو با بهره گیری از روش مدل خطی عمومی (GLM) مشخص شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گرچه اختلاف معنی داری بین میانگین تسهیلات اعطایی بانک به استان های مختلف وجود دارد اما تفاوت معنی داری بین متوسط سرانه اعتبار تخصیص یافته به روستائیان وجود ندارد. این مطالعه نیز همانند مطالعه قبلی، وضعیت توزیع اعتبارات در کشور را مورد بررسی قرار داده است و به تجزیه و تحلیل اثر اعتبارات پرداخته نشده است.
معظمی و دیگران (۱۳۸۴) نیز برنامه اعتبار خرد برای زنان روستایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا گردیده است را مورد مطالعه قرار داده اند. مطالعات میدانی انجام شده در استان هرمزگان نشان می دهد که ۸۰ درصد از زنان قبل از گرفتن وام فعالیت هایی انجام می داده اند که درآمدزا بوده است و مهم ترین آنها فعالیت های مربوط به صنایع دستی و خیاطی است. این فعالیت ها، اشتغالی نسبتاً تمام وقت برای افراد فراهم می کرده اند .نتایج این مطالعه نشان می دهد که وام ها نتوانسته اند بر نوع فعالیت تأثیر چندانی بگذارند، به این معنا که فرد وام گیرنده فعالیت سنتی قبلی را دنبال می کند و وام ها در ۲۰ درصد موارد توانسته اند فرصتی برای خود اشتغالی ایجاد کنند. از کل اعضا ۲۲ درصد هیچ تغییری در میزان دارایی های خود که بتوان آن را به وام استناد کرد گزارش نکرده اند و در ۷۸ درصد موارد تغییر در دارایی به دلیل دریافت وام گزارش شده است بعضی از این دارایی ها مولد بوده که به طور عمده به چرخ خیاطی و گلدوزی بوده است که می توانند در جریان درآمدی آتی عضو نیز اثرگذار باشند) ۹۶ درصد (و بعضی شامل کالاهای خانگی نظیر کولر و یخچال بوده است که صرفاً اثر رفاهی داشته است ) ۴ درصد( به طور کلی این برنامه موفقیت هایی در زمینه افزایش دسترسی زنان کم درآمد روستایی به وام داشته است و در مقایسه با برنامه های دیگر در سطح بین المللی به لحاظ پایداری عملکرد متوسطی داشته است.
میر و همکاران(۱۳۸۳) در مقاله ای با عنوان ” بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی و نقش آن در تولید، مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان ” اشاره می کنند که سرمایه به سبب قابلیت تبدیل شدن به دیگر عوامل، در فرایند تولید نقش بسیار مهمی دارد. از آنجا که سرمایه امکان به کارگیری نهاده های کافی و مناسب را برای تولید ایجاد میکند، ضرورت تشکیل سرمایه و تأمین آن امری بدیهی است. در بخش کشاورزی استان سیستان وبلوچستان، به علت وجود تنگنکهای ساختاری و کمبود امکانات مورد نیازکشاورزان، مسائل مربوط به سرمایه و سرمایه گذاری اهمیت بیشتری دارد. در این مطالعه با بررسی ١٨٠ بهره بردار کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان، بااستفاده از مدل توبیت عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی و نقش این اعتبارات در تو لید کشاورزی تحلیل شده است .نتایج نشان می دهد که عواملی مثل سطح زیرکشت، تعداد نیروی کار خانوار، داشتن پس انداز در بانک بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی مؤثر است واعتبارات نیز نقش مثبتی در تولید دارد. در پایان هم با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهادهایی ارائه شده است.
مهاجرانی (۱۳۸۲)، در مطالعه ای توصیفی با عنوان “بررسی وضع اعتبارات خرد در ایران و برخی از کشورهای موفق در این زمینه”، بیان می کند که در ایران عملیات پراکنده ای توسط دستگاه های مختلف مانند بانک ها، کمیته امداد، کمیته امداد، سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی جهاد، طرح حضرت زینب کبری، مؤسسه همیاران غدا، مؤسسه قر ض الحسنه شاهد، صندوق توسعه پایدار و خانواده و غیره که عملیات آن بصورت فشرده در این گزارش آمده مؤید آنست که این راه حل مفید و مؤثر کم یا بیش در کشور معرفی شده ولی هنوز بطور رسمی مورد توجه مسئولین امر قرار نگرفته و بصورت سیاستی خاص در زمینه تأمین مالی خرد اعلام نگردیده بانک ها نیز علاقه چندانی به این موضوع ابراز نداشت هاند. در حالیکه جامعه ما که در حال حاضر با دو معضل عمده یعنی فقر و بیکاری مواجه است و استفاده از این روش یعنی اعتبارات (تأمین مالی) خرد موفقیت در مبارزه مؤثر با فقر و بیکاری را به اثبات رسانده است منتهی اگر اقتضا می کند که این برنامه بصورت پراکنده عمل شود ضروری است که به جنبه رقابت از نظر خدماتی که به قشر فقیر جامعه ارائه می شود توجه لازم بشود. دراسفند ماه گذشته سمینار بین المللی اعتبارات خرد برای جوانان در شیراز تشکیل گردید.
افراشته (۱۳۸۲ ) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که ۷۶ درصد وام های دریافتی کشاورزی جاری، در مواردی غیر از هدف اولیه مصرف شده اند. طبق یافته های کریم کشته وهمکاران (۱۳۸۳ )، زارعان اعتبارات دریافتی از منابع رسمی را ب یشتر در مسیر تولید به کار )گرفته اند، به طوری که حدود ۶۴ درصد نمونه مورد بررسی آنها در امر تولیدات کشاورزی از وام استفاده کرده اند. ولی زارعانی که از منابع غیررسمی وام دریافت کرده اند، بیشتر مبالغ دریافتی را به مصرف نیازهای روزمره و سایر نیازهای خود رسانیده اند. مطالعات فالس بوردا[۷۶] نیز بیانگر آن است که فقط ۱۰ درصد از هزینه زندگی دهقانان متعلق به امور کشاورزی بوده و بقیه به امور مصرفی اختصاص یافته است (ازکیا، (۱۳۸۲٫
نتایج مطالعه میدانی باقری وهمکاران (۱۳۸۲ ) در میان کشاورزان استان فارس نشان داد که نوع فعالیتی که وام انجام می شود، تأثیر منفی در سطح ۵ درصد بر احتمال عدم بازپرداخت وام دارد . به عبارت دیگر، زارعانی که وام های سرمایه ای گرفته اند و وام های شان را صرف فعالیت های درآمدزا کرده اند، در بازپرداخت وام موفقیت بیشتری داشته اند . از سوی دیگر وام های جاری که هزینه های جاری را تأمین کرده اند، توانایی بازپرداخت وام گیرندگان را کاهش داده اند . سطح زیرکشت محصولات نیز تأثیر مثب ت در سطح ۱۰ درصد، بر بازپرداخت اعتبارات داشته است .نسبت درآمد مزرعه ای به درآمد کل نیز، تأثیر منفی در سطح یک درصد، بر نرخ عدم بازپرداخت اعتبارات داشته است . بر همین اساس، تأثیر منفی درآمد مزرعه ای و خارج از مزرعه، سطح تحصیلات، و نظارت کارشناسان بانک بر مصرف وام، بر عدم بازپرداخت اعتبارات در سطح عدم » ، ۵ درصد به تأیید رسید.
همچنین زیبایی ( ۱۳۸۲) در یافته های پژوهش خود را از جمله عوامل مؤثر در بی ثمر شدن آموزش کافی کشاورزان به وسیله کارشناسان ذی ربط طرح های سامانه آبیاری تحت فشار که کشاورزان از طریق اخذ و ام، اقدام به راه اندازی آنها کرده بودند، برشمرده است.
احمدپور(۱۳۸۱) در مطالعه خود با بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی درمنطقه سیستان و تخمین تابع تقاضای اعتبارات به این نتیجه رسیده است که بین تقاضا برای وام و قیمت محصول و سطح زیرکشت و نیروی کار خانوادگی رابطه مستقیمی وجود دکرد، در حالی که تقاضا برای وام با نرخ بهره و سود دوره قبل آشاورز رابطه غیر مستقیمی دارد. نتایج مطالعه وی همچنین نشان داد که کشاورزان منطقه مورد مطالعه از نظر زمین و نیروی کار با تنگنا مواجه نیستند در حالی که این آمبود سرمایه است که فعالیت آنها را محدود کرده است.
باقری(۱۳۸۰) در مطالعه ای با استفاده از مدل توبیت عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی را در استان فارس بررسی کرد. نتایج تحقیق وی نشان داد که متغیر های سطح زیر کشت، شاخص تنوع، میزان پس انداز، سطح زیر کشت، خسارات طبیعی ، بیمه محصولات، درامد خارج از مزرعه بر باز پرداخت وام مؤثر است.
بخشی(۱۳۷۸) براساس مطالعه خود، نتیجه گرفته است که زارعان دارای سطح تحصیلات بالاتر، تمایل بالایی به استفاده از اعتبارات در اموری غیر از فعالیت مورد نظر دارند .وی در نهایت با توجه به سابقه اندک مطالعات در زمینه عوامل مؤثر بر بازپرداخت وام از سوی کشاورزان، پیشنهاد انجام مطالعات مشابه بیشتر را به منظور استخراج راهکارهای عملی ارائه کرده است . سطح تحصیلات، دوره عضویت در بانک، سطح زیرکشت و تنوع منابع درآمدی زارعان، ریسک گریزی کشاورزان به همراه نبود برنا مه های پشتیبانی کننده در برابر ریسک، عدم تحقیق در مورد دریافت کنندگان اعتبارات، میزان سوددهی فعالیت های کشاورزی، و تعداد دفعات نظارت، از دیگر عواملی هستند که بر نرخ بازپرداخت وام تأثیر می گذارند.
شاهین فر و صدرالاشرافی(۱۳۷۵)، در مطالعهای با به کارگیری تابع تولید کاب-داگلاس نشان دادند که سرمایه نقش مهمی در تولید داشته است. در عین حال، هزینه های جاری نسبت به هزینه های سرمایهای نقش مهمتری را ایفا میکند که نشان دهنده عدم استفاده بهینه از سرمایه در واحدهای مورد بررسی بوده است.
در یک جمع بندی کلی نتایج نشان می دهد که اعتبارات خرد بر روی ایجاد اشتغال با دستمزد و حقوق بی تأثیر است و بر ایجاد اشتغال بدون دستمزد و حقوق تأثیر بسیار اندکی دارد. و عوامل اعتبارات خرد یکی از عوامل موثر بر اشتغال در کشورهای مختلف بوده است و در این تحقیق به بررسی این دو عامل برای شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است که تاکنون در کشور مطالعه ای بدین گونه انجام نشده است.
فصل سوم
روش تحقیق
 
مقدمه
در این فصل در مورد روش انجام تحقیق ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات و نیز نحوه استخراج داده ها اشاره گردیده است . آزمون های مورد نیاز در این مطالعه، آزمون نرمال بودن داده ها، آزمون مانایی، آزمون هم خطی، آزمون واریانس ناهمسانی، آزمون خودهمبستگی و آزمون هم جمعی می باشند. در این مطالعه از آزمون لوین، لین و چو جهت بررسی کردن وجود ریشه واحد و ایستایی داده ها استفاده می شود سپس با استفاده از داده های مقطعی برای دوره زمانی مورد بررسی الگو برآورد شده و سپس آزمون های ناهمسانی واریانس و عدم وجود هم خطی بررسی می شود. اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته وکنترلی تحقیق در سال های ۱۳۹۰ تا ۹۲ و به صورت مقایسه ای و به صورت مقطعی و روش داده های تابلویی برای دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
 
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده ها مورد استفاده و ماهیت موضوعی از انواع پژوهش های کمی بوده و از نظر نحوه گرد آوری داده ها ( طرح پژوهش ) نیز همبستگی می باشد .
 
روش گرد آوری داده ها
بخش عمده ای از اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، با مراجعه به داده های سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا. (www.cbi.ir) و مرکز آمار ایران و نیز ترازنامه ها و صورتهای مالی شعب بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان ا ستخراج خواهد شد. از این رو روش گردآوری داده ها، کتا بخا نه ای شاخه اسنادی است.
 
جامعه آماری مورد بررسی
اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته وکنترلی تحقیق برای شعبات بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان در طی سال های ۹۲-۱۳۹۰ برای روش داده های مقطعی و طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ برای روش داده های تابلویی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
جدول۳-۱٫ اسامی شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان

حوزه زابل
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.