بانکداری اینترنتی

دانلود پایان نامه

– از جدول اعداد تصادفی، به اندازه‌ی حجم نمونه شماره‌هایی را برگزینید.
– مواردی را که با شماره‌هایی که به طور تصادفی برگزیده شده مطابقت دارد، برگزینید(خاکی، 1379: 278-272).
در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. بانک ملت دارای حدود 300 شعبه در سطح شهر تهران می باشد. با توجه به روش نمونه گیری از جامعه های بزرگ با دقت مناسب، حدود 7 درصد از شعب این بانک (شامل 22 شعبه) به صورت تصادفی انتخاب شدند. با توجه به مناطق 22 گانه شهر تهران از هر منطقه یک شعبه برای توزیع پرسشنامه انتخاب گردید.


تعیین حجم نمونه
مساله تعیین حجم و اندازه‌ی گروه نمونه یکی از مسائل عمده‌ای است که هر محقق با آن روبرو می‌شود. انتخاب حجم نمونه در طرحریزی یک تحقیق، از آنجا که نشان دهنده واقعیتهای جامعه است و از آن تبعیت میکند، از موضوعهای کلیدی بررسی است. روش‌های تعیین حجم نمونه در جامعه آماری، با هدف و برنامه پردازش و تحلیل نتایج مشاهدات، تعداد مشخصه‌های مورد مطالعه، اطلاعات متناظر و میزان تغییرپذیری آنها، روش‌های برآورد پارامترهای آماری، عوامل هزینه‌ای و غیره رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد(خاکی، 1388: 280).
در این پژوهش به دلیل عدم دسترسی به آمار دقیق استفاده کنندگان از خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت در سطح شهر تهران میزان نمونه تحقیق بر اساس فرمول جامعه نامحدود محاسبه گردید. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه نامحدود که بصورت زیر محاسبه می شود به دست می آمد (آذر و مومنی، 1377، ص. 71).

n: حداقل حجم نمونه
: Zα/2 میزان برآورد با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 95% این مقدار برابر با 96/1 میباشد؛
ε: درصد خطای مجاز (دقت برآورد)که آن را 05/0 درنظر میگیریم.
(2: واریانس جامعه؛ چون از قبل یک شاخص به عنوان پارامتر واریانس جامعه مورد مطالعه وجود نداشت لذا میانگین و واریانس از پیش تعیین نشده بود. به همین جهت برای رعایت اطمینان بیشتر همراه با خطای کمتر بالاترین مقدار انحراف معیار احتمالی جامعه که 50 درصد است به جای انحراف معیار جامعه قرار داده میشود.
نمونه تحقیق بر اساس فرمول حجم جامعه نامحدود در سطح اطمینان 95 درصد و با انحراف معیار 5/0 برابر با 384 برآورد گردید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم جامع فرهنگ

در این تحقیق به دلیل سریعتر و ارزانتر بودن و به دلیل لزوم ارائه توضیحات به پاسخ دهند گان توسط محقق در حین تکمیل پرسشنامه، پرسشنامه ها به طریق حضوری توزیع و جمع آوری گردید. در نهایت 400 عدد پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و جمع آوری شد که 16 عدد از پرسشنامه ها قابل استفاده نبودند وکنار گذاشته شدند و تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از 384 عدد پرسشنامه صورت گرفت.
روش جمعآوری دادهها
برای جمع‌آوری داده‌ها ابزارهای گوناگونی وجود دارد که هر کدام مزایا و معایبی دارند:
بررسی (مراجعه به) مدارک و اسنادی که در تحقیق بکار برده می‌شوند ممکن است اولیه و یا ثانوی باشند. داده‌های اولیه را محقق بصورت دست اول و بیشتر از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست می‌آورد. داده‌های ثانوی از منابع دیگر و بصورت گوناگون بدست می‌آیند. این داده‌ها پیش از آنکه پژوهشگر تحقیق را آغاز کند تولید شده و موجودند، منابع این داده‌ها را می‌توان به چند دسته زیر تقسیم کرد:
الف. داده‌های موجود در اسناد تحقیقات گذشته؛
ب. آمارهای رسمی؛
ج. آمارهای غیر رسمی؛
د. مدارک و اسناد سازمانی؛
در این رساله از روشهای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شدهاست:
بررسی و مطالعه کتب و پایاننامههایی که در رابطه با متغیرهای این پژوهش نگاشته شده است.
استفاده از مقالات داخلی و خارجی که پیرامون موضوعهای مرتبط با پژوهش به رشته تحریر درآمده است.
استفاده از پرسشنامه به عنوان مهمترین ابزار جمعآوری دادهها.
ابزار سنجش تحقیق