بازده غیر عادی

ی بازده سهام نیز افزایش می یابد. بررسی معادلات رگرسیون نسان دهنده اثر کششی اندک تغییر در عایدی هر سهم پیش بینی شده روی تغییرات بازده سهام است. بدین ترتیب حتی علی رغم وجود رابطه میان این دو متغیر و همبستگی آن ها، تغییرات عمده در پیش عایدی هر سهم به تغییرات کوچکتری در قیمت سهام و به تبع آن در بازده سهام منجر می شود. این امر با در نظر گرفتن الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران که اتکای زیادی به پیش بینی عایدی هر سهم دارند، احتمالا ناشی از عدم وجود تقارن اطلاعاتی میان معامله گران می باشد. در صورت وجود چنین وضعیتی به دلیل ناهمزمانی دریافت اطلاعات ، تغییرات اصلی که باید در بازه زمانی انتشار رسمی اطلاعات مشاهده گردد، بصورت نامنظم و در بازه بزرگتری اتفاق می افتد.
بدین ترتیب بخش عمده اثر تغییرات در چیش بینی عایدی هر سهم که در بازه های نزدیک رخ می دهد، در مدت زمان طولانی تری روی قیمت اثر می گذارد.
مرتضی اکبری در سال ۱۳۸۷ در تحقیقی تحت عنوان” متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت” به طور تجربی ، فاکتورهای شناسایی شده در تحقیقات و مطالعات خارج از کشور را بر روی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار داد که نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا اعلان خبر منفی (سود پیش بینی شده کمتر از گذشته) نسبت به خبر مثبت واکنش سود بیشتری در قیمت سهام ایجاد می نماید. ثانیا اندازه شرکتها در میزان باور و قبول سود پیش بینی شده نزد سرمایه گذاران دارای تاثیر بیشتری است. ثالثا صحت و تحقق پیش بینی های گذشته بر روی باور پیش بینی های آینده موثر است. رابعا پیش بینی های میان دوره ای نسبت به پیش بینی های سالانه واکنش بیشتری را در قیمت سهام ایجاد می نماید و نهایتا اینکه وجود یا عدم وجود تعدیل در پیش بینی ها بر روی باور و اعتبار پیش بینیهای بعدی تاثیر گذار نیست.

۷-۲ خلاصه فصل
روند کنونی پژوهش های حسابداری با توجه به تحولات عمیق در روش شناس ها و فلسفه زیر ساختی حسابداری ، در بطن سه رویکرد عمده پژوهش یافته اند. رویکرد کلاسیک ، رویکرد پژوهش های مبتنی بر بازار سرمایه و رویکرد اثباتی که هر یک جهار چوب خاصی را به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مفهومی به خود اختصاص داده اند. در تحقیقات مبتنی بر بازار سرمایه از سه رویکرد توان پیش بینی ، مرتبط با ارزش ، محتوای اطلاعاتی برای مطالعه قیمت و بازدهی استفاده می شود که هر یک از این سه رویکرد نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود را دارد. این پژوهش در قالب رویکرد تحقیقات مبتنی بر بازار و استفاده از محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری به شکل عمومی و عدد سود خالص به شکل اختصاصی قرار دارد. محتوای اطلاعاتی سود گزارش شده را می توان از طریق حدود تغییرات قیمت اوراق بهادار و یا به همین ترتیب از طریق اندازه بازدهی غیر عادی بازار زمانیکه سود خالص گزارش می شود به دست آورد. علت آن این است که سرمایه گذاران منطقی و آگاه انتظارات خود در باره دوره آتی و بازده را بر اساس اطلاعات جاری سود تعدیل و نظرات اصلاح شده تصمیمات خرید یا فروش را دنبال می کنند علاوه بر آن سرمایه گذاران تلاش می کنند بین ریسک و بازده تا سطح مطلوب در پرتفوی خود توازن ایجاد کنند.
اگر هیچ محتوای اطلاعاتی در سود خالص وجود نداشت ، هیچ تجدید نظری هم صورت نمی گرفت در نتیجه تصمیمات خرید یا فروش هم وجود نداشت وبنا بر این هیچ نوع تغییر قیمتی مرتبط با آن نیز صورت نمی گرفت. در مورد یک مبلغ مشخص از سود پیش بینی شده حدود تغییرات قیمت اوراق بهادار یا بازده غیر عادی بستگی به عواملی مانند اندازه شرکت، ساختار سرمایه ، انواع ریسک، فرصت های رشد و پیشرفت ، استمرار و تداوم سودآوری ، شباهت بین انتظارارت سرمایه گذاران و کیفیت سود دارد. به دنبال تحقیقاتی که بال و براون انجام دادند تحقیقات تجربی واکنش متفاوتی از بازار را نشان دادند که به بسیاری از عوامل فوق الذکر بستگی دارد. این نتایج تجربی بسیار در خور توجه هستند اول اینکه توانسته مشکلات عمده آماری و تجربی را حل کند و دوم اینکه آنها نشان دادند که به طور میانگین بازار در ارزیابی اطلاعات حسابداری بسیار توانمند و ماهر است. این امر نظریه بازار کارای اوراق بهادار ، نظریه های تصمیم گیری که زیر بنای آن است و نهایتا رویکرد سودمندی تصمیم گیری در گزارشگری مالی را تایید می کند. در واقع میزان اطلاعاتی که سود خالص مبتنی بر بهای تمام شده می تواند در باره عملکرد آتی شرکت بدهد، به نظر می رسد که بسیار زیاد است. و در نهایت اینکه هر اندازه که حسابداران درک بهتری از واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات صورت های مالی داشته باشند توانمندیشان در تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که
ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می کند ،شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد و همکاران ، ۱۳۸۱،ص ۸۰)۱.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق ، ویژگیهای تحقیق، فرضیه های تحقیق ، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغییرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

۲-۳ روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است.در هر تحقیق ابتدا باید نوع ، ماهیت ، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزارمناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (همان منبع، ص۱۷۰)۲.
بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود(همان منبع، ص۱۷۲)۱.
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است.روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب ،از استدلال استقرای در تعمیم نتایج استفاده شده است . چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین سود غیر منتظره و بازده غیر عادی با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد و تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. بنابراین ضریب همبستگی شاخص دقیقی است، که بیان می کند تغییرات متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگری وابسته است.

۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۸۷-۸۴ به تعداد ۴۰۵ شرکت می باشد.
جهت انتخاب نمونه محدودیت های زیر بر روی شرکتهای جامعه آماری اعمال می شود:
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به اسفندماه باشد. علت ایجا این محدودیت این است که در محاسبه متغیرها، به خصوص بازده، تا حد امکان دوره های زمانی مشابه باشند و شرایط و عوامل فصلی در انتخاب عوامل و متغیرها اثرگذار نباشد.
شرکتهایی که وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشند.
شرکتهایی که داده های مورد نظر آها در دسترس باشد.
بنابراین با توجه به موارد بند ۱ الی ۳ تعداد ۱۰۵ شرکت از جامعه آماری حذف شده اند و در ادامه از بین شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند ماه بود، شرکت هایی که وقفه های معاملاتی بیش از ۶ ماه داشتند و شرکتهایی که اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیر های پژوهش را ارائه ننموده اند، از جامعه مطالعاتی حذف و در نهایت ۹۳ شرکت به عنوان نمونه سیستماتیک تحقیق انتخاب شدند(لیست شرکتهای نمونه در پیوست آمده است) و برای هر متغیر این پژوهش تعداد ۳۷۲ داده سال، جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است.

۴-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق:

اندازه متغیر های کنترل بتا

ریسک عدم پرداخت

سود غیر منتظره بازده غیر عادی انباشته

فرصت های رشد متغیر های کنترل پایداری سود

نمودار ۱-۳ مدل تحلیلی تحقیق

۵-۳متغیرهای مدل
به منظور بررسی و تعیین تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود از مدل رگرسیون زیر استفاده شده است:
?CAR?_it=?a0?_it+a_(1 ) ?UE?_(it )+a_2 ?DR?_it+a_3 ?GROWOP?_it+a_4 ?PER?_(it )+ a_5 ?SIZE?_it+a_6 ?BETA?_it +e_(it ) (1-1)

?CAR?_it بازده غیر عادی انباشته برای شرکتi در سال t.
?UE?_(it ) سود غیر منتظره استاندارد شده برای شرکتi در سال t.
: DR متغیر ریسک عدم پرداخت.
?BETA?_it ریسک سیستماتیک سهام عادی برای شرکتi در سال t.
?GROWOP?_it فرصت رشد که برابر با نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری سرمایه می باشد .
?PER?_(it ): پایداری سود.
?SIZE?_it اندازه شرکت که برابر لگاریتم ارزش بازار سرمایه آن در ابتدای دوره می باشد.
مقدار ثابت a_0
ضریب واکنش سودa_(1 )
a_2تا a_6 ضرایب متغیرها
متغیر وابسته:
بازده غیر عادی انباشته: بازده غیر نرمال از تفاوت بین بازده واقعی با بازده مورد انتظار برای هر ماه از سال محاسبه می شود. سپس از جم
ع کردن این بازده غیر عادی ماهانه طی ۱۲ ماه بازده غیر عادی انباشته سالانه حاصل می شود.
برای محاسبه بازده واقعی سهام از فرمول زیر استفاده می شود:

?(“مزایای سهام جایزه+مزایای حق تقدم” +۱)×P?_(tj-) P_(t-1)+ DPS
?(۲-۱)????? = بازده(R)
P_(t-1)

: قیمت سهام در ابتدای دورهP_(t-1)
قیمت سهام در پایان دوره: P_tj
DPS : سود سهام نقدی پرداخت شده

(۳-۱) = مزایای حق تقدم

(۴-۱) =تعداد سهام افزایش یافته

و برای محاسبه بازده مورد انتظار از بازده بازار محاسبه شده طبق شاخص کل بورس استفاده شده است:
بازده کل بازار:
(۵-۱) R_mj=(I_t-I_(t-1))/I_(t-1)
I_t= شاخص کل بورس در انتهای ابتدای دوره
I_(t-1)= شاخص کل بورس در ابتدای دوره
-متغیرهای مستقل:
سود غیر منتظره استاندارد شده: برای محاسبه سود غیر منتظره استاندارد شده از تفاوت بین سود واقعی و سود مورد انتظار طبق مدل بیور استفاده می شود.
?UE?_it=(E(X)-EPS)/P_it (6-1)
جهت خنثی نمودن اثر بزرگی و کوچکی قیمت سهام بر سود غیر منتظره آن را بر قیمت سهام در ابتدای دوره تقسیم می کنیم تا متغیر استاندارد شده ای از سود غیر منتظره حاصل شود.
محاسبه سود مورد انتظار با مدل گشت تصادفی۳۸ () بیور(۱۹۷۲) به صورت زیر می باشد:
E_ti (X_t )=X_ti+?_t(7-1)
E_ti (X_t )=سود مورد انتظار شرکت i در سال t
X_ti= برابر با EPS شرکت در سال t
?_t= میانگین تغییرات EPS در ۵ سال گذشته
ریسک عدم پرداخت:
برای اندازه گیری متغیر ریسک عدم پرداخت مدلهای زیادی تا کنون ارائه شده است. دو مورد از معروف ترین این مدلها عبارتند از مدل فاصله تا نکول مرتون،۱۹۴۷، که بر پایه اطلاعات بازار محاسبه می شود و دیگری مدل Z-scoreآلتمن که با استفاده از

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *