انواع محدودیت¬ها

محدودیت¬های فردی
ویژگی¬های منحصر به فرد فیزیکی و روانی را شامل می¬شود که در راس بالای مثلث قرار گرفته-اند. برای مثال قد، طول عضو، قدرت و انگیزش، همگی می¬توانند شیوه حرکتی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. محدودیت¬های فردی ساختاری یا عملکردی هستند.
محدودیت¬های ساختاری، مربوط به ساختار¬بندی افراد می¬شوند. آن¬ها با نمو و فرایند افزایش سن به آهستگی تغییر می¬کنند. قد، وزن، توده عضلانی، مثال¬هایی در این زمینه هستند.
محدودیت¬های عملکردی، آن¬هایی هستند که با عملکرد رفتاری فرد ارتباط دارند. انگیزش، ترس، تجارب و تمرکز توجه، مثال¬هایی در این زمینه هستند که در برهه زمانی کوتاه¬تری تغییر می¬کنند (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
محدودیت¬های محیطی
خارج از بدن بعنوان ویژگی¬هایی در جهان پیرامون ما قرار دارند. این محدودیت¬ها عمومی بوده و به تکلیف خاصی اختصاص ندارند و می¬توانند فیزیکی یا اجتماعی- فرهنگی باشند. محدودیت-های محیطی فیزیکی، همان ویژگی¬های محیط هستند.
محیط اجتماعی- فرهنگی ما می¬تواند نیروی قوی برای ترغیب یا بازداری از انجام رفتارهایی چون رفتارهای حرکتی باشد. یک مثال بارز در این زمینه چگونگی تغییر محیط اجتماعی- فرهنگی جوامع غربی در خصوص شرکت زنان و دختران در فعالیت¬های ورزشی در سه دهه قبل است.
محدودیت¬های تکلیف
این محدودیت¬ها خارج از بدن قرار دارند. آن¬ها شامل اهداف یک حرکت یا فعالیت هستند. این محدویت¬ها متفاوت از انگیزه فرد یا اهدافی هستند که برای رسیدن به هدف تعیین شده¬اند. محدودیت¬های تکلیف شامل قوانینی هستند که حرکت یا فعالیت را احاطه کرده¬اند (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).