افزایش بهره‌وری

دانلود پایان نامه

متغیر‌های مستقل متغیر میانجی‌گر متغیر وابسته

شکل (3- 11 ) مدل مفهومی تحقیق
(روجیروتانا مان هاچی تارا،2011)
جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد(مومنی، 1381: 5).
به دلایل زیر در پژوهشهای اجتماعی و مدیریتی، نمونهگیری مورد تأکید قرار میگیرد:
1. قوانین علمی باید دارای کلیت باشد تا بتوان آنها را در همه مواردی که موضوع پژوهش در آنها مصداق پیدا می‌کند بکار برد.
2. نمونه‌برداری موجب تسهیل و تسریع کار پژوهش، صرفه‌جوئی در وقت، هزینه و نیروی پژوهش می‌شود.
3. خود آزمایش یا مشاهده، موجب ضایع شدن کل آن چیز یا محصول می‌شود.
4. برخی آزمونها تابع حجم نمونه است و در جامعه روابط ضعیف بین متغیرها مشاهده می‌شود لذا باید نمونه‌گیری کرد(خاکی، 1388: 271).
در این رساله جامعه آماری کلیه مشتریان بانک ملت در سطح شهر تهران می‌باشند.
روش نمونه‌گیری
یکی از سئوالاتی که هر پژوهشگر در فرایند تحقیق باید به آن پاسخ دهد این است که آیا باید داده‌های کل افراد جامعه و جمعیت آماری را مورد بررسی و سرشماری قرار دهد یا نمونه‌ای از آن را با رعایت اصول و قواعد انتخاب کند و پس از بررسی و تحلیل داده‌ها و ویژگی‌های نمونه انتخاب شده در مورد جامعه‌ی آماری قضاوت کند و نتایج را تعمیم دهد؟
به دلایل زیر در پژوهش‌های اجتماعی و مدیریتی نمونه‌گیری مورد تأکید قرار می‌گیرد:
– صرفه‌جویی در هزینه‌های گوناگون پژوهش
– کاهش زمان در مراحل عملیاتی و تحلیلی پژوهش
– افزایش بهره‌وری منابع انسانیِ درگیر در مراحل گوناگون پژوهش
نمونه‌گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحد‌ها به گونه‌ای برگزیده می‌شوند که معرف جامعه بزرگتر (جامعه‌ی آماریN =) که از آن انتخاب شده‌اند باشند. این گزینش می‌تواند به سه گونه‌ی کلی صورت پذیرد:
نمونه‌ی انباشته یا کومه‌ای : این نوع نمونه‌ها از لحاظ علمی ارزش چندانی ندارد. زیرا دلیلی قاطع وجود ندارد که چنین نمونه‌ای معرف جامعه باشد.
نمونه نظری یا قضاوتی : هرگاه بخشی از یک جامعه‌ی آماری، بر اساس داوری و قضاوت افراد خاصی یا خود پژوهشگر برای بررسی انتخاب شوند، چنین نمونه‌ای نظری یا قضاوتی نامیده می‌شود.
نمونه‌گیری تصادفی یا احتمالی : روشی برای انتخاب بخشی از جامعه است به گونه‌ای که همه‌ی نمونه‌های ممکن برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند. نمونه‌گیری تصادفی شامل نمونه‌گیری تصادفی ساده، قشربندی ساده، قشربندی نسبی و نمونه‌گیری مختلط یاخوشه‌ای می‌باشد که در اینجا تنها به روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است یعنی نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌پردازیم.
برای انتخاب یک نمونه‌ی تصادفی ساده پنج مرحله وجود دارد:
– فهرست کامل نمونه‌گیری را تهیه کنید.
– از عدد یک شروع کرده و به هر مورد، شماره‌ای منحصر به فرد اختصاص دهید.
– حجم نمونه لازم را تعیین کنید.