استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

آموزش مدیران
آموزش کارگزاران، به منظور شناخت مسئولیت های اجتماعی از گام های اساسی و مؤثر زمینه انجام مسئولیت های اجتماعی است که از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، کنفران س ها، سمینارها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و سخنرانی های مختلف انجام می گیرد، زیرا:
1- کارگزاران؛ استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی و آثار مثبت آن بر سازمان آگاه می شوند.
2- مدیران با تصمیم گیری بر اساس هزینه فایده اجتماعی آشنا می شوند.
3- مدیران تلاش می کنند تا هدف های اجتماعی و موفقیت های عمومی و کلی و اهداف عالی سازمان ترسیم شود.
4- در آموزش، نتایج معنوی فعالیت های اجتماعی سازمان مدیران متذکر شود.
5- در آموزش، اثرات متقابل و سیتماتیک سازمان و بخش های مختل جامعه توضیح داده شود.
نظم دهندگی
دولت ها می توانند با تصویب قوانین و مقررات، فعالیت های سازمان را به سوی هدف های اجتماعی مورد نظر هدایت کنند. دولت ها در زمانی که احساس کنند، سازمان ها و مؤسسات اقتصادی جامعه، داوطلبانه حاضر به انجام مسئولیت های اجتماعی خود نیستند، با تصویب قوانین و مقررات آنها را مجبور به انجام اقدامات اجتماعی می کنند. این قوانین در زمینه حمایت از محیط زیست، مشتریان، کارکنان و صاحبان سهام می باشد. از طرف دیگر، با ایجاد نهادهایی، چگونگی اجرای قوانین و مقررات را نظارت می کند. همچنین دولت ها با تصویب قوانین و مقررات و اتخاذ سیاست های تشویقی، مدیران سازمان ها را به انجام بیشتر مسئولیت های اجتماعی ترغیب می کنند، مانند معافیت های مالیاتی برای خیرین مدرسه ساز.
رسانه های گروهی
رسانه های گروهی می توانند از طریق انجام فعالیت های فرهنگی، مردم را نسبت به مسئولیت اجتماعی شان آگاه ساخته و ارزش های عمومی را به سمت همگرایی و نوع دوستی بیشتر متمایل سازند. رسانه های گروهی می توانند با تشریح و روشن کردن مسائل و مشکلات اجتماعی واقعی جامعه و معرفی مدیران شایسته، مدیران مختلف جامعه را به انجام بیشتر مسئولیت اجتماعی تشویق و ترغیب کنند.
گزینش مدیریت
در عصر مدیریت، هر تصمیم یک مدیر می تواند در یک روند سلسه وار، سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را دستخوش تغییر کند. لذا باید تلاش شود، مدیرانی در سطح عالی سازمان و مؤسسات اقتصادی منصوب و به کار گمارده شوند که از شایستگی های لازم برخوردار باشند. در این صورت، نظام گزینش مدیران عالی باید به ویژگی های زیر توجه داشته باشد:
دانش: مدیران مورد نظر برای سطوح عالی سازمان باید درک درست و اساسی از نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و مسائل جاری و در حال شکل گیری آنها که بر سازمان و جامعه تأثیر می گذارند، داشته باشند.
مهارت: مدیران سطوح عالی سازمان باید توانایی به کار گیری مهارت های فکری، ارتباطی، سیاسی و… را در جهت برنامه ریزی، تصمیم گیری و برقراری ارتباط مؤثر در شرایط و موقعیت هایی که ایجاب می کند، داشته باشند.
نگرش و دیدگاه: باید تعهد شخصی به حفظ و توسعه نظام ملی کشور در مدیران سطوح عالی وجود داشته باشد؛ یعنی همواره در فکر بهبود و ترقی و تقویت بنیه نظام ملی کشور به طور کل باشد، به طوری که همواره میان هدف های سازمان و جامعه تعادل برقرار کند.
ارزشیابی جامع عملکرد
ارزشیابی عملکرد، عبارت است از بخش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله. بدین ترتیب، وقتی که ارزیابی عملکرد مدیریت فقط بر اهداف اقتصادی و سازمانی تأکید داشته باشد، در نزد مدیران، هدف ها، وسایل را توجیه خواهند کرد. اگر می خواهیم مدیران عالی در سازمان ها به مسئولیت اجتماعی توجه نموده و به آنها عمل کنند، باید آنها را در فرایند ارزیابی خود در نظر داشته باشیم .برای مثال، در ارزیابی نحوه تصمیم گیری مدیران به اندازه ای که معیارهای اقتصادی را در نظر می گیریم، معیارهای اجتماعی را نیز مورد توجه قرار دهیم.
حسابرسی اجتماعی
حسابرسی های اجتماعی که تصمیم گیری و عملکردهای مدیریت را براساس قوانین اخلاقی و خواسته های اجتماعی مورد ارزیابی قرار می دهند، احتمال کشف موارد، مغایر با انتظارات عمومی را افزایش می دهند. این گونه حسابرسی ها، می تواند به طور روزمره و مرتب و یا به صورت تصادفی و بدون اطلاع قبلی انجام گیرد. جهت ارزشیابی و سنجش مسئولیت اجتماعی، چهار محدوده عمده وجود دارد که عبارتند از: محدوده فعالیت اقتصادی کیفیت زندگی، سرمایه گذاری اجتماعی و محدوده مشکل گشایی. در مجموع می توان چنین انتظار داشت که با افزایش آگاهی مدیران نسبت به مسئولیت اجتماعی سازمان و حدود و زمینه های آن و نیز آموزش آنها در خصوص مدیریت مسائل اجتماعی، از یک طرف و از طرف دیگر، انجام حسابرسی ها و ارزشیابی های جامع عملکرد، میزان مشارکت سازمان ها در حل مشکلات بیش از گذشته و حال باشد.
خدمات
خدمات یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که در چند دهه اخیر با رشد فزاینده‌ای روبرو بوده است. امروزه خدمات درصد چشم‌گیری از منابع و فعالیتها را بخود اختصاص می‌دهد و ارزش افزودۀ متنابهی را ایجاد می‌کند(کمالی، دادخواه، 1389: 194). به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته79 درصد از شغل ها را مشاغل خدماتی تشکیل می‌دهد و 74 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به خدمات می‌شود(کاتلر، 1379: 341).
از نظر لاولاک، خدمات شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که در زمان و مکان معین برای مشتریان تولید ارزش می کند و در نتیجه تعبیری مثبت و مطلوب را به گیرنده‌ی خدمات منتقل می‌دهد(لاولاک ، 1991 :5). بطور ساده‌تر، خدمت عبارت است از هر عمل یا کاری که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند و لزوماً نامحسوس بوده و به مالکیت چیزی نیز منجر شود. تولید خدمت ممکن است به کالای فیزیکی بستگی داشته یا نداشته باشد. از دیدگاه دیگر خدمت عبارت است از وظایف ناملموس که نیازهای استفاده‌کنندگان مصرفی یا تجاری را ارضا می‌کند(دهنوی و معصوم زاده زواره، 1388: 127). بنابراین خدمت می‌تواند یک ایده، یک چیز مهیج، نوعی اطلاعات، نوعی تغییر در ظاهر یا سلامتی مشتری، ایجاد یک حالت روانی خوشایند، انجام کار در زمان و مکان مناسب و یا احساس امنیت باشد. به عبارت دیگر خدمت یک بسته‌ی آشکار و پنهان از منافع و مزایایی است که با استفاده از کالاهای تسهیل کننده و تسهیلات پشتیبانی کننده پدید می‌آید(کدلی یر ، 1987: 6). در تعریفی دیگر خدمت فرآیندی است مشتمل بر یک سری از فعالیتهای کم وبیش نامحسوس که بطور طبیعی اما نه لزوما همیشگی، در تعاملات بین مشتریان وکارکنان و یا منابع فزیکی و یا کالاها و یا سیستم‌های ارائه دهنده خدمت روی داده، تا راحلی برای مسائل مشتریان باشد(سیدجوادین، 1384: 19). خدمت به مشتریان شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آنها برای دریافت بیشترین ارزش از محصولات یا خدماتی که خریداری کرده‌اند، انجام می‌شود(روستا، ونوس، ابراهیمی، 1387: 223).
طبقه بندی خدمات
خدمات را به روشهای مختلفی می‌توان تقسیم کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
الف) بر اساس منشا ایجاد خدمات: بر اساس این طبقه بندی منشاء خدمت یا انسان است یا ماشین. خدمات ماشینی ممکن است به سه صورت خودکار(دستگاه خودپرداز)، با نظارت افراد نیمه ماهر و با نظارت افراد ماهر باشد. خدمات انسانی توسط افراد غیرماهر، نیمه ماهر یا حرفه‌ای انجام می‌شود.
ب) بر اساس حضور و عدم حضور: بعضی از خدمات مستلزم حضور مشتری است مانند خدمات دندانپزشکی.