مفاهیم و تعاریف اثر بخشی و کارایی آن در سازمان ها

اثر بخشی سازمانی : در سازمانهای امروزی اثر بخشی سازمانی یکی از مباحث مهم بشمار می آید. به طور کلی همه سازمانها تلاش می کنند تا بقاء حیات و ارتقای سازمان خود را افزایش دهند.یکی از عمده... متن کامل

Continue reading

وظایف اجتماعی هیجان ها از دیدگاه روانشناختی

وظایف اجتماعی هیجان ها علاوه بر وظایف کنارآمدن ،وظایف اجتماعی هم دارند (ایزارد ،1989 ؛کلتنروهایت ،1999، منستید ،1991 )هیجان ها : احساسات مارا به دیگران منتقل می کنند . برنحوه ای که دیگران... متن کامل

Continue reading

تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد

تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد در جامعه مدرن امروز، خواندن یک مهارت حیاتی است. اما تقریبا 47 میلیون بزرگسال امریکایی با فقدان این مهارت روبرو هستند.مطالعه اندک هم... متن کامل

Continue reading