رشد اجتماعی دردوره نوجوانی و  صلاحیتهایی که نوجوانان باید بدان دست یابند

.  رشد اجتماعی دردوره نوجوانی پیشرفت جامعه ورشد انسانها، به کارآمدی آموزش وپرورش آن جامعه بستگی دارد. آموزش و پرورش(و پژوهشهای مربوط به آن) نیز زمانی مفید خواهد بود که با نیازها... متن کامل

Continue reading

آموزش زبان عربی به کوکان پیش از دبستان از منظر آیات و روایات

آموزش زبان عربی به کوکان پیش از دبستان از منظر آیات و روایات در روایات اسلامی و آیات قرآنی نیز تأکیدات فراوانی بر یادگیری قرآن شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم . از... متن کامل

Continue reading