روانشناسی نقاشی و تاثیر ان بر کودکان

نقاشی اثر هنر نقاشی در تربیت بسیاری از پژوهندگان بر این عقیده اند که نقاشی کودک دریچه ای است که بر اندیشه ها و احساسات او گشوده می شود       و می توان از نقاشی های او در سنجش شخصیت یا... متن کامل

Continue reading