رشد اجتماعی دردوره نوجوانی و  صلاحیتهایی که نوجوانان باید بدان دست یابند

.  رشد اجتماعی دردوره نوجوانی پیشرفت جامعه ورشد انسانها، به کارآمدی آموزش وپرورش آن جامعه بستگی دارد. آموزش و پرورش(و پژوهشهای مربوط به آن) نیز زمانی مفید خواهد بود که با نیازها... متن کامل

Continue reading

آموزش زبان عربی به کوکان پیش از دبستان از منظر آیات و روایات

آموزش زبان عربی به کوکان پیش از دبستان از منظر آیات و روایات در روایات اسلامی و آیات قرآنی نیز تأکیدات فراوانی بر یادگیری قرآن شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم . از... متن کامل

Continue reading

مفاهیم و تعاریف اثر بخشی و کارایی آن در سازمان ها

اثر بخشی سازمانی : در سازمانهای امروزی اثر بخشی سازمانی یکی از مباحث مهم بشمار می آید. به طور کلی همه سازمانها تلاش می کنند تا بقاء حیات و ارتقای سازمان خود را افزایش دهند.یکی از عمده... متن کامل

Continue reading

وظایف اجتماعی هیجان ها از دیدگاه روانشناختی

وظایف اجتماعی هیجان ها علاوه بر وظایف کنارآمدن ،وظایف اجتماعی هم دارند (ایزارد ،1989 ؛کلتنروهایت ،1999، منستید ،1991 )هیجان ها : احساسات مارا به دیگران منتقل می کنند . برنحوه ای که دیگران... متن کامل

Continue reading