این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عوامل تعیین کننده پاداش کدامند؟